De Prinses Julianakazerne 

Binnnen afzienbare termijn zal het gebouw van de Prinses Julianakazerne worden omgebouwd tot wooneenheden. De gemeente heeft hiervoor randvoorwaarden voor de verbouwing gesteld:
- een gemeentelijke monumentenstatus welke aan het gebouw is gekoppeld
- een gemeentelijke Nota van Uitgangspunten, waarmee een kader wordt gegeven aan wat ruimtelijk is toegestaan. Nieuwbouw in de tuin is hiermee uitgesloten.

Er geldt hiermee enige bescherming voor de bestaande bouwsituatie. Maar dat is zeker geen garantie dat de ontwikkelingsplannen ook zullen passen bij onze buurt. Het is daarom dringend nodig om als buurt alert te blijven en op te treden zodat gezamenlijke woonbelangen goed worden betrokken in de bouwplannen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de bewoners elkaar goed weten te vinden, samenwerken en informatie uitwisselen.

De Prinses Julianakazerne

Op termijn zal het gebouw van de Prinses Julianakazerne worden omgebouwd tot wooneenheden. De gemeentelijke randvoorwaarden voor de verbouwing zijn:

  • een gemeentelijke monumentenstatus welke aan het gebouw is gekoppeld

  • een gemeentelijke Nota van Uitgangspunten, waarmee een kader wordt gegeven aan wat ruimtelijk is toegestaan. Nieuwbouw in de tuin is hiermee uitgesloten.

Er geldt enige bescherming voor de bestaande bouwsituatie. Maar dat is zeker geen garantie dat de ontwikkelingsplannen ook zullen passen bij onze buurt. Het is daarom dringend nodig om als buurt alert te blijven en op te treden zodat gezamenlijke woonbelangen goed worden betrokken in de bouwplannen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de bewoners elkaar goed weten te vinden, samenwerken en informatie uitwisselen.

Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is de geschiedenis van de nieuwbouw van de Amerikaanse Ambassade. Dat het nieuwe ambassadegebouw niet in Park Clingendael is gebouwd is enkel te danken aan samenwerking door mensen uit de buurt. Ook nu is samenwerking nodig om de ontwikkeling van het kazerneterrein in goede banen te leiden.

Het bestaande kazernegebouw met het omliggende terrein is beeldbepalend voor onze buurt en de manier waarop het terrein wordt ontwikkeld heeft direct gevolg voor het woonkarakter. Wij hebben daarmee een direct en concreet belang bij het invullen van de plannen.

Er is inmiddels contact geweest tussen de kopers van de kazernegebouwen (ontwikkelingsmaatschappij Zinc, gevestigd in Amsterdam) en enkele buurtbewoners en de voorkeur is om in goed overleg een ontwikkelingsplan op te stellen dat positief bijdraagt aan de woonkwaliteit van de buurt.

Voorlopig kan worden ingezet op de volgende punten.

1. Behoud van de kwaliteit van het bestaande kazernegebouw. Dit is in hoofdlijn geborgd door de monumentenstatus, maar dat betekent niet dat er niets kan en mag veranderen. Met de ombouw naar woningen zullen ingrepen plaats gaan vinden. 

Inzet: behoud kwaliteit bestaande bouw aan de buitenzijde.

Voorlopig antwoord: in de voorgevel aan de straatzijde wordt mogelijk fors ingegrepen met glasstroken tussen de bestaande kozijnen, alsook een verhoogd terras.

2. Nieuwbouw op het kazerneterrein is met de gemeentelijke Nota van Uitgangspunten uitgesloten.

Voorlopig antwoord: er zijn geen nieuwbouwplannen.

3. Om welk woonsegment gaat het, met welk karakter?

De keuze van het woonsegment heeft grote invloed op het toekomstige karakter van het complex. De koper spreekt over het 'hogere woonsegment'. Wordt door de ontwikkelaar nu ingezet op een 'gated community' in het luxe marktsegment, omgebouwd tot een fort met automatisch sluitende hekken enzovoort? Wordt in het gebouw en op het terrein bijvoorbeeld ook ruimte geboden voor sociaal-publieke functies (bijvoorbeeld in de Pr. Bernardzaal), en/of een doorgang over het terrein naar het achterliggende Oosterbeekpark, zoals de gemeente tijdens de behandeling van de Nota van Uitgangspunten noemde?

Inzet: het woonsegment dient voldoende aan te sluiten bij het woonsegment van de de omliggende woonbebouwing.

Voorlopig antwoord: dit lijkt beperkt te gaan gebeuren: het beoogde woonsegment zal aanzienlijk hoger liggen.

4. Tuin, bomen en groen

De bestaande watergangen, bomen, ondergroei en tuin zijn bepalend voor het karakter van het terrein, en dienen behouden te blijven. Onderscheiden moeten worden de bomen en ondergroei op het terrein en buiten het terrein (tussen fietspad en watergang). Buiten het terrein heeft de koper weliswaar direct niets te zeggen, maar kan bijvoorbeeld inzetten om van de gemeente gedaan te krijgen dat bomen ingrijpend worden gesnoeid, verwijderen van ondergroei enz.

Inzet: behoud en waarborgen dat bestaande watergangen, bomen, ondergroei en tuin niet wezenlijk veranderen.

Voorlopig antwoord: op het kazerneterrein aan de straatzijde dreigen enige bomen incl. ondergroei te worden gekapt.

5. Verkeer en parkeren

Met de komst van de nieuwe bewoners zal het verkeer en de parkeerdruk toenemen. Verkeer- en parkeerdruk zijn onder meer afhankelijk van het aantal te realiseren wooneenheden. De parkeerruimte voor bewoners en bezoekers dient tot het kazerneterrein te worden beperkt

Inzet: bindende afspraken over parkeerbehoefte, beperkt tot kazerneterrein (minimaal x,x parkeerplaatsen per wooneenheid).

Voorlopig antwoord: 100 parkeerplaatsen voor ca. 40 huishoudens.

6. Al dan niet (semi-) openbaar karakter van kazerneterrein

Zie ook 3, welk woonsegment?

Voorlopig antwoord: hogere woonsegment. Huizen en appertement van 150-400 m2.

7. Hekwerk rondom terrein

Het kazerneterrein is omgeven door een detonerend, laagwaardig hekwerk. Dit hield verband met de toenmalige te stellen veiligheidseisen in verband met de kazernefunctie.

Inzet: nu de kazernefunctie is vervallen, bestaat de sterke wens dat het laagwaardige hekwerk wordt verwijderd.

Voorlopig antwoord: dit lijkt ook het plan.

 

8. Afspraken over bouwverkeer

De bewoners van de Wassenaarsestraat en de Thérèse Schwartzestraat weten uit ervaring dat zwaar verkeer naar NEBO trillinghinder geeft. Met de verbouwing zal het aantal verkeersbewegingen met zwaar verkeer tijdelijk fors toenemen, en zou al vanaf 7.00 uur 's ochtends kunnen starten. Dit geeft naast wakker worden door trillinghinder ook potentieel zakelijke schade door scheurrisico van muren.

Inzet: goede en geborgde afspraken over bouwverkeer en mogelijke bouwhinder. Ingezet wordt op een geaccordeerde nulmeting zodat na voltooiing van de bouw eventuele schade verhaald kan worden.  

 

Er leven natuurlijk ook vele vragen.

Deze kunnen bijvoorbeeld worden gesteld op de geplande bijeenkomst, georganiseerd door de koper op 22 februari (19.30 uur, locatie: Juianakazerne)

Tweede bijeenkomst voor maart 2017 gepland

Wat zijn de plannen met / voor:

- de twee inritten /-hekken

Voorlopig antwoord: westelijke ingang zou hoofdingang worden.  

- het wachtershuisje

- de tuin

Voorlopig antwoord: wordt behouden, inzet op openstelling voor publiek. Voordeel hiervan dat minder risico op een 'woonfort' bestaat. 

- duurzamer bouwen, waaronder het streven naar CO2-neutrale woningen  

En: 

- graag wordt kennis genomen van de laatste 3 voltooide Nederlandse projecten van de koper, Zinc  

Voorlopig antwoord: die zijn er nauwelijks, aangezien de koper tot voor kort enkel in Engeland en de VS actief is geweest.

- wordt pas verbouwd nadat een percentage van de woningen is verkocht, of wordt eerst verbouwd en start daarna de verkoop. Anders gezegd: worden de koper betrokken in de verbouwplannen?

- wat wordt de eigendomsituatie van het gebouw en de tuin na verkoop? Wordt het een VvE?

- wanneer is het plan om te gaan verbouwen?

Voorlopig antwoord: nog dit jaar, volgend jaar voltooien. Beoogde bouwperiode: 9 maanden. 

- welke ruimte laat de koper voor inspraak uit de buurt ?

Voorlopig antwoord: er is enige ruimte, maar medio april 2017 hoopt Zinc de plannen definitief te maken. Er zal medio maart nog een tweede informatiebijeenkomst plaats hebben. Maar de koper zegt dan niet veel meer te willen wijzigen. Echter, daarop dient nog een vergunningprocedure bij de gemeente te worden doorlopen. De vraag is nog welke tijd en bewegingsruimte daarmee gemoeid zal zijn.

- worden bouwtekeningen ter beschikking gesteld voordat de bouwvergunningaanvraag naar de gemeente gaat, en wordt dan nog reeel gelegenheid voor inspraak geboden?

Voorlopig antwoord: niet of nauwelijks. Op de informatiebijeenkomst van 22 februari zijn enkele voorlopige schetsen getoond. 

- een deel van de koopsom (ca. 3 miljoen) is voorwaardelijk gesteld, afhankelijk van het verkrijgen van een bouwvergunning. Is die voorwaarde nader gespecificeerd, bijvoorbeeld afhankelijk van een bouwvergunning voor nieuwbouw in de tuin? Is die voorwaarde aan een termijn gebonden?   

- welke inzet / positie heeft de koper mbt de toekomstige bestemming van de bunker? Die is immers medebepalend voor het woonklimaat in de kazernewoningen.

Voorlopig antwoord: de koper zegt geen informatie te hebben.

- kan eventueel de naam Juliana voor het gebouw behouden blijven? Of anders de oorspronkelijke naam Uijlennest, naar de naam van de boerderij die in de oorlog is afgebroken. 

Voorlopig antwoord: ingezet wordt op 'Park Julia'. 


Lees meer

De Prinses Julianakazerne 

Binnnen afzienbare termijn zal het gebouw van de Prinses Julianakazerne worden omgebouwd tot wooneenheden. De gemeente heeft hiervoor randvoorwaarden voor de verbouwing gesteld:
- een gemeentelijke monumentenstatus welke aan het gebouw is gekoppeld
- een gemeentelijke Nota van Uitgangspunten, waarmee een kader wordt gegeven aan wat ruimtelijk is toegestaan. Nieuwbouw in de tuin is hiermee uitgesloten.

Er geldt hiermee enige bescherming voor de bestaande bouwsituatie. Maar dat is zeker geen garantie dat de ontwikkelingsplannen ook zullen passen bij onze buurt. Het is daarom dringend nodig om als buurt alert te blijven en op te treden zodat gezamenlijke woonbelangen goed worden betrokken in de bouwplannen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de bewoners elkaar goed weten te vinden, samenwerken en informatie uitwisselen.

De Prinses Julianakazerne

Op termijn zal het gebouw van de Prinses Julianakazerne worden omgebouwd tot wooneenheden. De gemeentelijke randvoorwaarden voor de verbouwing zijn:

  • een gemeentelijke monumentenstatus welke aan het gebouw is gekoppeld

  • een gemeentelijke Nota van Uitgangspunten, waarmee een kader wordt gegeven aan wat ruimtelijk is toegestaan. Nieuwbouw in de tuin is hiermee uitgesloten.

Er geldt enige bescherming voor de bestaande bouwsituatie. Maar dat is zeker geen garantie dat de ontwikkelingsplannen ook zullen passen bij onze buurt. Het is daarom dringend nodig om als buurt alert te blijven en op te treden zodat gezamenlijke woonbelangen goed worden betrokken in de bouwplannen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de bewoners elkaar goed weten te vinden, samenwerken en informatie uitwisselen.

Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is de geschiedenis van de nieuwbouw van de Amerikaanse Ambassade. Dat het nieuwe ambassadegebouw niet in Park Clingendael is gebouwd is enkel te danken aan samenwerking door mensen uit de buurt. Ook nu is samenwerking nodig om de ontwikkeling van het kazerneterrein in goede banen te leiden.

Het bestaande kazernegebouw met het omliggende terrein is beeldbepalend voor onze buurt en de manier waarop het terrein wordt ontwikkeld heeft direct gevolg voor het woonkarakter. Wij hebben daarmee een direct en concreet belang bij het invullen van de plannen.

Er is inmiddels contact geweest tussen de kopers van de kazernegebouwen (ontwikkelingsmaatschappij Zinc, gevestigd in Amsterdam) en enkele buurtbewoners en de voorkeur is om in goed overleg een ontwikkelingsplan op te stellen dat positief bijdraagt aan de woonkwaliteit van de buurt.

Voorlopig kan worden ingezet op de volgende punten.

1. Behoud van de kwaliteit van het bestaande kazernegebouw. Dit is in hoofdlijn geborgd door de monumentenstatus, maar dat betekent niet dat er niets kan en mag veranderen. Met de ombouw naar woningen zullen ingrepen plaats gaan vinden. 

Inzet: behoud kwaliteit bestaande bouw aan de buitenzijde.

Voorlopig antwoord: in de voorgevel aan de straatzijde wordt mogelijk fors ingegrepen met glasstroken tussen de bestaande kozijnen, alsook een verhoogd terras.

2. Nieuwbouw op het kazerneterrein is met de gemeentelijke Nota van Uitgangspunten uitgesloten.

Voorlopig antwoord: er zijn geen nieuwbouwplannen.

3. Om welk woonsegment gaat het, met welk karakter?

De keuze van het woonsegment heeft grote invloed op het toekomstige karakter van het complex. De koper spreekt over het 'hogere woonsegment'. Wordt door de ontwikkelaar nu ingezet op een 'gated community' in het luxe marktsegment, omgebouwd tot een fort met automatisch sluitende hekken enzovoort? Wordt in het gebouw en op het terrein bijvoorbeeld ook ruimte geboden voor sociaal-publieke functies (bijvoorbeeld in de Pr. Bernardzaal), en/of een doorgang over het terrein naar het achterliggende Oosterbeekpark, zoals de gemeente tijdens de behandeling van de Nota van Uitgangspunten noemde?

Inzet: het woonsegment dient voldoende aan te sluiten bij het woonsegment van de de omliggende woonbebouwing.

Voorlopig antwoord: dit lijkt beperkt te gaan gebeuren: het beoogde woonsegment zal aanzienlijk hoger liggen.

4. Tuin, bomen en groen

De bestaande watergangen, bomen, ondergroei en tuin zijn bepalend voor het karakter van het terrein, en dienen behouden te blijven. Onderscheiden moeten worden de bomen en ondergroei op het terrein en buiten het terrein (tussen fietspad en watergang). Buiten het terrein heeft de koper weliswaar direct niets te zeggen, maar kan bijvoorbeeld inzetten om van de gemeente gedaan te krijgen dat bomen ingrijpend worden gesnoeid, verwijderen van ondergroei enz.

Inzet: behoud en waarborgen dat bestaande watergangen, bomen, ondergroei en tuin niet wezenlijk veranderen.

Voorlopig antwoord: op het kazerneterrein aan de straatzijde dreigen enige bomen incl. ondergroei te worden gekapt.

5. Verkeer en parkeren

Met de komst van de nieuwe bewoners zal het verkeer en de parkeerdruk toenemen. Verkeer- en parkeerdruk zijn onder meer afhankelijk van het aantal te realiseren wooneenheden. De parkeerruimte voor bewoners en bezoekers dient tot het kazerneterrein te worden beperkt

Inzet: bindende afspraken over parkeerbehoefte, beperkt tot kazerneterrein (minimaal x,x parkeerplaatsen per wooneenheid).

Voorlopig antwoord: 100 parkeerplaatsen voor ca. 40 huishoudens.

6. Al dan niet (semi-) openbaar karakter van kazerneterrein

Zie ook 3, welk woonsegment?

Voorlopig antwoord: hogere woonsegment. Huizen en appertement van 150-400 m2.

7. Hekwerk rondom terrein

Het kazerneterrein is omgeven door een detonerend, laagwaardig hekwerk. Dit hield verband met de toenmalige te stellen veiligheidseisen in verband met de kazernefunctie.

Inzet: nu de kazernefunctie is vervallen, bestaat de sterke wens dat het laagwaardige hekwerk wordt verwijderd.

Voorlopig antwoord: dit lijkt ook het plan.

 

8. Afspraken over bouwverkeer

De bewoners van de Wassenaarsestraat en de Thérèse Schwartzestraat weten uit ervaring dat zwaar verkeer naar NEBO trillinghinder geeft. Met de verbouwing zal het aantal verkeersbewegingen met zwaar verkeer tijdelijk fors toenemen, en zou al vanaf 7.00 uur 's ochtends kunnen starten. Dit geeft naast wakker worden door trillinghinder ook potentieel zakelijke schade door scheurrisico van muren.

Inzet: goede en geborgde afspraken over bouwverkeer en mogelijke bouwhinder. Ingezet wordt op een geaccordeerde nulmeting zodat na voltooiing van de bouw eventuele schade verhaald kan worden.  

 

Er leven natuurlijk ook vele vragen.

Deze kunnen bijvoorbeeld worden gesteld op de geplande bijeenkomst, georganiseerd door de koper op 22 februari (19.30 uur, locatie: Juianakazerne)

Tweede bijeenkomst voor maart 2017 gepland

Wat zijn de plannen met / voor:

- de twee inritten /-hekken

Voorlopig antwoord: westelijke ingang zou hoofdingang worden.  

- het wachtershuisje

- de tuin

Voorlopig antwoord: wordt behouden, inzet op openstelling voor publiek. Voordeel hiervan dat minder risico op een 'woonfort' bestaat. 

- duurzamer bouwen, waaronder het streven naar CO2-neutrale woningen  

En: 

- graag wordt kennis genomen van de laatste 3 voltooide Nederlandse projecten van de koper, Zinc  

Voorlopig antwoord: die zijn er nauwelijks, aangezien de koper tot voor kort enkel in Engeland en de VS actief is geweest.

- wordt pas verbouwd nadat een percentage van de woningen is verkocht, of wordt eerst verbouwd en start daarna de verkoop. Anders gezegd: worden de koper betrokken in de verbouwplannen?

- wat wordt de eigendomsituatie van het gebouw en de tuin na verkoop? Wordt het een VvE?

- wanneer is het plan om te gaan verbouwen?

Voorlopig antwoord: nog dit jaar, volgend jaar voltooien. Beoogde bouwperiode: 9 maanden. 

- welke ruimte laat de koper voor inspraak uit de buurt ?

Voorlopig antwoord: er is enige ruimte, maar medio april 2017 hoopt Zinc de plannen definitief te maken. Er zal medio maart nog een tweede informatiebijeenkomst plaats hebben. Maar de koper zegt dan niet veel meer te willen wijzigen. Echter, daarop dient nog een vergunningprocedure bij de gemeente te worden doorlopen. De vraag is nog welke tijd en bewegingsruimte daarmee gemoeid zal zijn.

- worden bouwtekeningen ter beschikking gesteld voordat de bouwvergunningaanvraag naar de gemeente gaat, en wordt dan nog reeel gelegenheid voor inspraak geboden?

Voorlopig antwoord: niet of nauwelijks. Op de informatiebijeenkomst van 22 februari zijn enkele voorlopige schetsen getoond. 

- een deel van de koopsom (ca. 3 miljoen) is voorwaardelijk gesteld, afhankelijk van het verkrijgen van een bouwvergunning. Is die voorwaarde nader gespecificeerd, bijvoorbeeld afhankelijk van een bouwvergunning voor nieuwbouw in de tuin? Is die voorwaarde aan een termijn gebonden?   

- welke inzet / positie heeft de koper mbt de toekomstige bestemming van de bunker? Die is immers medebepalend voor het woonklimaat in de kazernewoningen.

Voorlopig antwoord: de koper zegt geen informatie te hebben.

- kan eventueel de naam Juliana voor het gebouw behouden blijven? Of anders de oorspronkelijke naam Uijlennest, naar de naam van de boerderij die in de oorlog is afgebroken. 

Voorlopig antwoord: ingezet wordt op 'Park Julia'. 


Lees meer